top of page
LINE_ALBUM_mat.www_๒๒๐๕๐๓.jpg

Event

01

         

เชิญชมผลงาน สินค้าจากวัสดุเหลือใช้ใน

ศาสนสถานย่านเยาวราช

โดย Silo@ssru ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในงาน

BANGKOK DESIGN WEEK 2023

ACADEMIC PROGRAM: BANGKOK CITY TROOPER

จัดแสดง วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลเจ้าหลีตี้เมี้ยว (เยาวราช)

02

เชิญชมผลงาน ของ silo@ssru ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 

Chiang Mai Design Week 2022

วันนี้-11 ธันวาคม 2565

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ที่นำสิ่งไร้มูลค่า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม มาแปรรูปเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ หรือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

26 สิงหาคม 2565 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโค้งบ่อแร่ ต.ทัพหลวง                             อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

1 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ จ.ขอนแก่น

2 กันยายน 2565 สถานที่ ศาลาประชาคม บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่3 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ                               จ.อุดรธานี

03

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้

กระบวนการ วิธีการ วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

04

วัสดุสร้างสรรค์

ในงาน BKKDW2022

5-13 กุมภาพันธ์ 2565

Resource Center ชั้น 4 TCDC  

05

เปิด 10 วัสดุไทยสุดล้ำ ในงาน

BIO ECONOMY SHOWCASE

                         การสร้างสรรค์วัสดุใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ

(BIO ECONOMY) จากความหลากหลายด้านชีวภาพ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการวัสดุสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุใหม่ เช่น การใช้แบคทีเรีย หรือเห็ด ในการสร้างวัสดุสิ่งทอและบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เส้นใยธรรมชาติ และจุดเด่นของพืชพรรณมาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุใหม่ เช่น คราม ใบไม้ดอกไม้ในพื้นที่ สาหร่าย และมะพร้าว เป็นต้น

สามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมวัสดุได้ในงานจัดแสดงวัสดุ

“BIO ECONOMY : นวัตกรรมทางความคิดที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก”ที่ Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ –29 พฤษภาคม 2565 / 10.30 - 19.00 น. 

06

แสดงผลงานการออกแบบ

ในงาน BKKDW2021

RE-NO-WASTE

Material X Process

วัชพืชสาหร่ายในนากุ้งสู่เทคนิคในกระบวนการผลิต ผ่านการนำเสนอคุณสมบัติของวัสดุที่คุ้นตา

TCDC กรุงเทพฯ, ห้อง MDIC ชั้น 2 (อาคารส่วนหลัง) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น.

07

แสดงผลงานการออกแบบ

ในงาน BKKDW2021

Worapat

งานสานหวายที่สามารถบิดรูปทรงได้

material + technique

TCDC กรุงเทพฯ, ห้อง Back Gallery ชั้น 1 (อาคารส่วนหลัง) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น.

08

Academic Exhibition & Showcase

ในงาน Bangkok Design Week 2021

3 - 11 กรกฏาคม 2564

ณ สามย่านมิตรทาวน์ ลานโปรโมชัน ชั้น 3

09

Crafts Bangkok 2020

มาชมผลงานและเลือกซื้อสินค้า ในงาน Crafts Bangkok 2020

ณ ไบเทคบางนา บูธ L23

bottom of page