top of page

silo@SSRU ( ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน )

              ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างวัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นจากงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริม  ทั้งด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย รวมถึงสามารถสร้างเป็นธุรกิจและบริการให้กับผู้ที่สนใจ ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นการนำ  สิ่งไร้มูลค่าทั้งภาคการเกษตร งานหัตถกรรม รวมถึงภาคอุตสาหกรรม มาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุที่คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Tel : 0-2160-1388 ext.100

084-996-5596

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page