top of page
IMG_7010_edited.jpg

สิ่งทอ

     วัสดุที่ได้จาก เส้นใย เส้นด้าย ผ้า เส้นโลหะ หรือเศษเหลือทิ้งประเภทเส้นใย เส้นด้าย ที่นำมาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการถัก ทอ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่สามารถแปรรูปเป็นผืนให้กลายเป็นวัสดุที่มีเอกลักษณ์ สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

bottom of page