top of page

กระดาษผักตบ

          ผักตบชวา เป็นพืชล้มลุก แตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในแม่น้ำลำคลอง เนื่องจากผักตบชวามีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่างๆ ตามมา เช่น กีดขวางการขนส่งทางน้ำ ขวางทางระบายน้ำส่งผลให้น้ำเน่าเสีย เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ปัจจุบันมีการแก้ปัญหาโดยนำผักตบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำมาเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ย เพาะเห็ด รวมถึงการนำมาใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรม

          การนำผักตบมาแปรรูปเป็นกระดาษ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งกระดาษที่ได้มีคุณสมบัติทดแทนกระดาษในงานหัตถกรรม สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

LINE_ALBUM_กระดาษผักตบ_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษผักตบ_๒๒๐๕๐๕_1_edited.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษผักตบ_๒๒๐๕๐๕_0.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษผักตบ_๒๒๐๕๐๕_2.jpg

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

LINE_ALBUM_กระดาษฟางข้าว_๒๒๐๕๐๕_0_edited.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษจาก_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษสาหร่าย_๒๒๐๕๐๕_5.jpg
กระดาษฟางข้าว
กระดาษจาก
กระดาษสาหร่าย
bottom of page