top of page
LINE_ALBUM_mat.www_๒๒๐๕๐๓.jpg

Event

01

         

เชิญชมผลงาน สินค้าจากวัสดุเหลือใช้ใน

ศาสนสถานย่านเยาวราช

โดย Silo@ssru ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในงาน

BANGKOK DESIGN WEEK 2023

ACADEMIC PROGRAM: BANGKOK CITY TROOPER

จัดแสดง วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลเจ้าหลีตี้เมี้ยว (เยาวราช)

02

เชิญชมผลงาน ของ silo@ssru ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 

Chiang Mai Design Week 2022

วันนี้-11 ธันวาคม 2565

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ที่นำสิ่งไร้มูลค่า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม มาแปรรูปเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ หรือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

26 สิงหาคม 2565 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโค้งบ่อแร่ ต.ทัพหลวง                             อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

1 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ จ.ขอนแก่น

2 กันยายน 2565 สถานที่ ศาลาประชาคม บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่3 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ                               จ.อุดรธานี

03

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้

กระบวนการ วิธีการ วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

01

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

02

เปิด 10 วัสดุไทยสุดล้ำ ในงาน

BIO ECONOMY SHOWCASE

                         การสร้างสรรค์วัสดุใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ

(BIO ECONOMY) จากความหลากหลายด้านชีวภาพ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการวัสดุสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุใหม่ เช่น การใช้แบคทีเรีย หรือเห็ด ในการสร้างวัสดุสิ่งทอและบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เส้นใยธรรมชาติ และจุดเด่นของพืชพรรณมาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุใหม่ เช่น คราม ใบไม้ดอกไม้ในพื้นที่ สาหร่าย และมะพร้าว เป็นต้น

สามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมวัสดุได้ในงานจัดแสดงวัสดุ

“BIO ECONOMY : นวัตกรรมทางความคิดที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก”ที่ Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ –29 พฤษภาคม 2565 / 10.30 - 19.00 น. 

03

แสดงผลงานการออกแบบ

ในงาน BKKDW2021

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

04

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

08

Academic Exhibition & Showcase

ในงาน Bangkok Design Week 2021

3 - 11 กรกฏาคม 2564

ณ สามย่านมิตรทาวน์ ลานโปรโมชัน ชั้น 3

09

Crafts Bangkok 2020

มาชมผลงานและเลือกซื้อสินค้า ในงาน Crafts Bangkok 2020

ณ ไบเทคบางนา บูธ L23

bottom of page