top of page
LINE_ALBUM_28465_๒๒๐๔๒๙_6_edited.jpg

กระดาษทำมือ

           กระดาษทำมือจากเส้นใยธรรมชาติ 100% เป็นวัตถุดิบเส้นใยที่ได้จากเศษเหลือทิ้ง สิ่งไร้มูลค่า และผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร ผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางงานหัตถกรรม  ตั้งแต่การคัดแยกเส้นใย นำไปต้ม และตีเป็นเยื่อกระดาษ จากนั้นนำมาขึ้นตระแกรงแผ่เป็นแผ่นตากให้แห้ง   จะได้เป็นกระดาษทำมือ  ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีลวดลาย และผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถย้อมสีได้หลากหลาย ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

bottom of page