top of page

silo@ssru 

ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างวัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นจากงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ที่จะช่วยส่งเสริม  ทั้งด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย รวมถึงสามารถสร้างเป็นธุรกิจและบริการให้กับผู้ที่สนใจ ในการนำไปใช้ประโยชน์

 ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นการนำ  สิ่งไร้มูลค่าทั้งภาคการเกษตร งานหัตถกรรม รวมถึงภาคอุตสาหกรรม มาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุ

ที่คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2_edited.jpg
IMG_7269_edited.jpg
IMG_7035.JPG

NEW MATERIAL

NEW MATERIAL

โฟมยาง

ใยตาลอัด

Re Wire

4_edited.jpg

NEW MATERIAL

MUCH ME

NEW MATERIAL

Event

bottom of page