top of page
LINE_ALBUM_28465_๒๒๐๔๒๙_10_edited_edited.jpg

วัสดุรีไซเคิล

             วัสดุที่ได้จากการนำของเหลือใช้ ขยะ หรือสิ่งไร้มูลค่า นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ให้กลายเป็นวัสดุใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

bottom of page